تقدیم به مولایمان صاحب الزّمان؛ یا ایُّها العزیز، مَسَّنا و اَهلَنَا الضُّر و جِئنا بِبِضاعة مُزجاة، فَأوفِ لَنَا الکیل و تَصدَّق عَلَینا، اِنَّ الله یَجزِی المُتصدّقینلطفا هر گونه سؤال، پیشنهاد و یا انتقاد خود
را از طریق ایمیل به آدرس زیر ارسال فرمایید
:تا در اسرع وقت با شما تماس حاصل گردد

info@sobhezohour.com
Copyright© 2007-2009 by Shia Calendar Group.
www.shiacalendar.com